गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ ।

दोस्रो पटक चारनाथ खोलाबाट यस आ.व.को बाँकि अबधिको लागि खोला ठेक्का बन्दोबस्त सिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना