कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
लक्ष्मेश्वर यादव कार्यकारी अधिकृत lakshmiyadav363@gmail.com 9854059111
भरत कुमार भण्डारी खरिदार ganeshmancharnath@gmail.com 9819875618
श्याम सुन्दर अिधकारी खरिदार ganeshmancharnath@gmail.com 9819868540
मिन प्रसाद घिमिरे सूचना अधिकारी ganeshmancharnath@gmail.com 9817611616