गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा यहाँ हरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौ ।

सुपरिवेक्षक,गणक तथा हलुका सवारी चालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा सूचना