जिल्ला अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु सित, नगर अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरु